نشست هم اندیشی تخصصی طراحی و توسعه بین کانون طراحی مهندسی و انجمن تخصصی طراحی صنعتی (در شرف تاسیس)

تاریخ خبر: 1395/03/16


 

 

 

 

 

 

نشست هم اندیشی تخصصی طراحی و توسعه بین کانون طراحی مهندسی و انجمن تخصصی طراحی صنعتی (در شرف تاسیس)