نشست ملی راهبردی های مبادلات اقتصادی در مسیر جاده ابریشم

تاریخ خبر: 1399/10/22


 

 

 

 

 

 

نشست ملی راهبردی های مبادلات اقتصادی در مسیر جاده ابریشم باتمرکز بر کشورهای عضو سازمان، همکاری شانگهای