مجمع عمومی فوق العاده

تاریخ خبر: 1399/07/16


 

"اطلاعیه"

                                                             "دعوتنامه مجمع"

 

 

       بدینوسیله از اعضای محترم کانون طراحی مهندسی و طراحی مونتاژ ایران دعوت به عمل می آورد تا در مجامع ذیل رأس ساعت 15روز سه شنبه مورخ 22/07/99 واقع در خیابان احمدقصیر (بخارست) کوچه ششم پلاک 11 ( محل شرکت تأسیسات صنعتی ایران) ، شرکت فرمایند.

  • دستور جلسه مجمع عمومی عادی بطورفوق العاده
  1. استماع گزارش هیأت مدیره و خزانه دار درخصوص عملکرد سال 1398
  2. استماع گزارش بازرس قانونی و اتخاذ تصمیم درخصوص تصویب حسابها و عملکرد جاری و آینده
  3. ترمیم اعضای هیأت مدیره از بین داوطلبانی که در جلسه کاندید میشوند
  4. انتخاب بازرسین کانون
  5. انتخاب روزنامه کثیرالانتشار
  6. سایر دستوراتی که در صلاحدید مجمع باشد و مقرر به طرح آنها درجلسه گردد.
  • دستور جلسه مجمع عمومی فوق العاده

           1. تغییر آدرس محل قانونی

  1. اتخاذ تصمیم درخصوص ثبت کانون بصورت سهامی خاص در اداره ثبت شرکتها بصورت انتقال قهری سهام سهامداران هردوره هیأت مدیره به هیأت مدیره دوره بعدی بطوریکه با خروج هر عضو هیأت مدیره، سهام وی به جایگزین بعدی انتقال یابد.
  2. سایر مواردی که تصمیمات آن در صلاحیت مجمع باشند.

  

             

   هیأت مدیره کانون طراحی مهندسی وطراحی مونتاژایران