شرایط عضویت در تشکل های اقتصادی

تاریخ خبر: 1398/08/19


 

 

 

 

 

( داشتن کارت عضویت/ بازرگانی اتاق برای همه اعضای تشکل ها اعم از الحاقی و تأسیسی، بالادستی، ملی و استانی الزامی است و هیچگونه ملاحظه ای نباید صورت گیرد.

لذا فقط اعضای دارای کارت معتبرعضویت/ بازرگانی اتاق می توانند در مجامع تشکل ذیربط شرکت کنند.

همچنین مقرر شد که حدنصاب مجامع هرتشکل براساس تعداد دارندگان کارت معتبرعضویت/بازرگانی اتاق، تعیین شودو در صورت عدم رضایت نصاب معین، مجمع آن تشکل، معتبر نبوده و معاونت تشکل ها طبق این مصوبه، مجمع را تأیید ننماید.)