تفاهم نامه همکاری اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران و سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران

تاریخ خبر: 1398/07/09


 

به اطلاع کلیه شرکتهای عضو کانون می رساند که براساس تفاهم نامه منعقد شده بین اتاق تهران و سازمان پژوهشهای علمی صنعتی، تشکلها و شرکتهای عضو تشکلهای وابسته به اتاق تهران، از جمله شرکتهای عضو کانون، می توانند از خدمات مرکز پژوهشها در زمینه رفع نیازهای آموزشی، آزمایشگاهی و پژوهشی استفاده نمایند. ضمن ارسال متن تفاهم نامه منعقد شده از کلیه تشکلهای عضو کانون درخواست میشود که نیازهای خود را به دفتر کانون اعلام نمایند تا مراحل مربوط به استفاده از تفاهم نامه توسط دفتر کانون پی گیری شود.