تفاهم نامه با بیمارستان بازرگانان

تاریخ خبر: 96/08/03


 

 

 

 

 

 

 

 

تفاهم نامه ارائه بسته های خدمات درمانی ویژه در محل بیمارستان بازرگانان به اعضای محترم تشکلهای تحت پوشش اتاق بازرگانی،صنایع ،معادن وکشاورزی تهران