عضویت در کانون

برای عضویت در این کانون، ابتدا لازم است جواز تأسیس فنی مهندسی را از سازمان صنایع استان تهران دریافت نمائید و سپس درخواست عضویت را با سربرگ و مهر شرکت به عنوان ریاست محترم هیئت مدیره مرقوم نمائید و پس از آن کپی شناسنامه، کارت ملی، آخرین مدرک تحصیلی اعضای هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت را ضمیمه آن نموده و بعد صفحات موجود در اینجا را تکمیل نموده و به دفتر کانون تحویل نمائید. این مدارک در کمیته تأیید صلاحیت کانون که افراد آنرا اعضای هیئت مدیره تشکیل می دهند، بررسی و به شرکت متقاضی اعلام خواهد شد.