برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه (نوبت دوم)

تاریخ خبر: 1398/05/02


 

 

 

 

 

 

گزارش برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 26/04/98 کانون(نوبت دوم)

 

برابر اطلاعیه چاپ شده در روزنامه صمت مورخ 09/04/98 و دعوت از اعضای واجد شرایط کانون، با حضور 17 شرکت عضو از 21 عضو واجد شرایط (گرچه باتوجه به عدم حدنصاب نوبت اول، با هرتعداد قابل برگزاری بود)، جناب آقای عرفانی، نماینده محترم اتاق بازرگانی ایران و همچنین، جناب آقای پیش بین نمایندۀ محترم وزارت کشور و اعضای هیأت مدیره و کادر اجرائی کانون در ساعت 15:30 روز چهارشنبه مورخ 26/04/98 در سالن کنفرانس ساختمان شماره 3 اتاق بازرگانی تهران واقع در خیابان بهشتی، خیابان قائم مقام فراهانی، خیابان میرزاحسنی، پلاک 18طبقه دوم سالن کنفرانس شماره 1 تشکیل گردید.

پس از رسمیت یافتن جلسه، آقای دکتر درویشی به عنوان رئیس جلسه و آقایان دکترموسوی و مهندس آهنگری به سمت ناظر و آقای مهندس ایرج سیفی به سمت منشی تعیین و اداره جلسه رابرعهده گرفتند. گزارش هیأت مدیره، صورت حساب سود و زیان (ترازنامه کانون)تا تاریخ 29/12/97 و گزارش بازرس به حضّار ارائه گردید. سپس با کاندیدشدن جناب آقای مهندس مرتضی میری بازرس قبلی کانون و جناب آقای مهندس سیدرضا یعقوبی مدیرعامل محترم اندیشه زلال رأی گیری به عمل آمد و نهایتاً آقای میری با تعداد11 رأی بازرس اصلی و آقای یعقوبی با تعداد 6 رأی به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.

در بخش سایر مندرج در دستور جلسه، موارد ذیل به تصویب اعضای حاضر در جلسه رسید:

  1. روزنامه رسمی برای درج اطلاعیه های کانون، روزنامه صمت، مجدداً برگزیده شد.
  2. در خصوص حق عضویت اعضا در کانون، همان مبلغ ده میلیون ريال سال گذشته موافقت شد.
  3. بانظر نماینده محترم وزارت کشور، مقرر شد مواردی به گزارش بازرس اضافه شود از جمله :

الف- تعداد جلسات هیأت مدیره در دوره یکساله و ب- تعداد عدم حضور هریک از اعضای هیأت مدیره