کانون طراحی مهندسی وطراحی مونتاژ ایران به منظورحل مشکل اعضای خود با آقای مهندس صالحی نیا معاون محترم امورصنایع وزارت صمت جلسه ای برگزار نمود

تاریخ خبر: