تفاهم نامه ها

تاریخ درج: 1395/01/25


تفاهم نامه با وزارت صنعت، معدن و تجارت

تفاهم نامه با صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک

تفاهم نامه با مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران

تفاهم نامه با روزنامه گسترش صمت

تفاهم نامه با دانشگاه صنایع و معادن ایران

تفاهم نامه با پارک علم و فناوری خلیج فارس (بوشهر)